Cytaty Janusza Korczaka:

Logo Przedszkola

Aktualności

Rozpoczynamy konkurs fotograficzny pt. „Dziecko w czterech porach roku”, którego rozstrzygnięcie nastąpi w maju. Zdjęcia (maksymalnie 2 sztuki) należy składać u wychowaczyń grup „Zajączki” lub „Słoneczka”. zobacz całość

  03.11. - Gr. SKRZATY "Jesienne spotkanie z rodzicami - warsztaty" 05.11. - Gr. SŁONECZKA "Pasowanie na przedszkolaka" godz. 15:00 06.11. -  Gr. MISIE "Pasowanie na przedszkolaka" godz. 15:00 06.11. - Gr. ... zobacz całość

Przedszkole Nr 11 im. Leśnych Ludków - Mikołów

Przedszkole Nr 11

ul. M. Kownackiej 1

43-190 Mikołów

tel: 322262999

Zadania nauczycieli

Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

  • rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;
  • nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;
  • pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  •  W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej. Ze względu na dobro dzieci, należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami.

 W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:

  • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
  • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
  • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.


W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.