Wiewiorki2
Liski2
Misie2
Jezyki2
Skrzaty2
Sowki2
Zajaczki2

Przedszkole Nr 11 im. Leśnych Ludków - Mikołów

Przedszkole Nr 11
ul. M. Kownackiej 1
43-190 Mikołów

tel: 32 2262999

Roczny Plan Pracy

Roczny Plan Pracy  Przedszkola 2018/2019

 

PLAN PRACY

Przedszkola nr 11 „Leśne Ludki ” w Mikołowie

na rok szkolny 2018/2019

 

 

 

 

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2018 z dnia 12 września 2018r.

 

 

PODSTAWY PRAWNE:

 

 • Statut Przedszkola

§ Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2017/2018

§ Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2018/2019

§ Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) ze zm.

§ Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611)

§ Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 356)

§ Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.).

§ Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1578)

§ Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1591)

§ Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055)

§ Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649)ze zm.

 

 

 

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK 2018/2019

 

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

WNIOSKI DYREKTORA ze sprawowanego nadzoru w roku szkolnym 2017/2018:

 

1. W przedszkolu jest wdrażana podstawa programowa poprzez dopuszczony program wychowania przedszkolnego. Nauczyciele stosują zalecane warunki realizacji podstawy programowej.

2. Podczas zajęć dydaktycznych nauczyciele planują nabywanie konkretnych umiejętności, tworzą warunki do ich nabywania. Dzieci są aktywne, a zadania są dostosowane do możliwości dzieci. Podczas zajęć stosowane są zasady indywidualizacji.

3. Przedszkole wspiera dzieci rozwijające się nieharmonijnie poprzez dodatkową pracę indywidualną.

4. Kompetencje matematyczne są kształtowane w zakresie zgodnym z programem wychowania przedszkolnego.

5. Przedszkole skutecznie dostarcza wiedzę, kształtuje umiejętności praktyczne oraz uczy zachowań przyjaznych przyrodzie

 

Założenia główne z koncepcji pracy przedszkola:

 

 • Rozwijanie inicjatywy, inwencji i aktywności poznawczej dziecka.
  • Realizacja działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.
  • Stwarzanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych prowadzących do zaspokajania naturalnej ciekawości, inspirowanie aktywności i  samodzielności, kształtowanie konkretnych umiejętności dzieci.
  • Dbanie o prawidłowy rozwój emocjonalny: stwarzanie warunków dających dzieciom szansę, by stawały się: otwarte na ludzi, samodzielne, gotowe do podejmowania ryzyka, radzące sobie w różnych, często trudnych sytuacjach, ufne w swoje możliwości, odpowiedzialne.
 • Przygotowujemy wychowanków do przeżywania i odnoszenia sukcesów, radzenia sobie z porażkami.
 • Dążymy, by rodzice byli partnerami i współtwórcami sukcesów swoich dzieci poprzez udział w planowaniu zadań, życiu przedszkola.

 

PROCES WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI

 

Cel/źródło planowania

 

Zadanie/sposób realizacji

 

Osoba

odpowiedzialna

Termin realizacji

 

 

 

Tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej i aktywności dzieci

(prawo oświatowe)

Przedstawienie przez nauczycieli „0” zestawu podręczników planowanych do realizacji w roku szkolnym 2018/2019

 

nauczyciele

 

do 30.06.2018

 

Ustalenie programu wychowania przedszkolnego na rok 2018/2019

 

dyrektor

 

do 12.09.20`18

Ustalenie ramowego rozkładu dnia

 

dyrektor

 

do 12.09.2018

Ustalenie obowiązującej dokumentacji nauczycieli i sposobu jej prowadzenia

 

dyrektor

 

do 12.09.2018

Organizacja przestrzeni edukacyjnej w salach z uwzględnienie zaleceń do realizacji podstawy programowej

 

nauczyciele grup

 

do 31.08.2018

Organizacja wystaw tematycznych

 

nauczyciele grup

 

odpowiednio do tematu

 

 

 

Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw dzieci (kierunek polityki oświatowej państwa)

 

Analiza programu wychowania przedszkolnego pod kątem „Wychowanie w duchu wartości”

 

nauczyciele

 

wrzesień

 

Opracowanie katalogu wartości jakie będą wprowadzane w przedszkolu – ustalenie form realizacji

 

nauczyciele

 

wrzesień

 

Przygotowanie formy graficznej kodeksu w salach - ustalenie z dziećmi ich praw i obowiązków – w powiązaniu z poznawanymi wartościami 

 

nauczyciele grup

 

wrzesień

 

 

 

 

Realizacja zaplanowanych tematów:

- wzory poprawnych zachowań

- niwelowanie zachowań trudnych, radzenie sobie z problemami

- relaksacja

nauczyciele

 

cały rok szkolny

Realizacja małych form teatralnych, muzycznych, plastycznych dotyczących wartości

 

nauczyciele

 

cały rok szkolny

Realizacja tematu „Moja rodzina, moje korzenie”

 • członkowie rodziny
 • drzewo genealogiczne /wspólnie z rodzicami/ - różne sposoby prezentacji: drzewo, pierścienie drzewa, inne

 

nauczyciele

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

Realizacja tematu „Moja rodzina, moje korzenie”

 • członkowie rodziny
 • drzewo genealogiczne /wspólnie z rodzicami/ - różne sposoby prezentacji: drzewo, pierścienie drzewa, inne

Realizacja tematu „ Moje miasto, mój region”

 

 • mapa Polski , Mikołów na mapie
 • herb,
 • domy (bloki, jednorodzinne, szeregowce, kamienice)
 • zabytki
 • nazwy ulic
 • znani ludzie z Poznania i Wielkopolski

Realizacja tematu „Polska moja Ojczyzna”:

 • obiekty geograficzne –Wisła, Tatry, Bałtyk…
 • Stolica
 • Hymn
 • Flaga
 • Godło
 • legendy
 • sławni Polacy

 

 

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

„Kim jestem – poznaję swoje miejsce

i rolę w rodzinie oraz swoich przodków”

uświadamianie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka,

 poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina.

Lato

,,Kto ty jesteś – Polak Mały”

kształtowanie więzi z własną miejscowością i jej mieszkańcami, kształtowanie poczucia przynależności narodowej oraz postawy patriotyczne

Jesień

,,Moje miasto”

kształtowanie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym poprzez poznawanie kultury.

Jesień

„14 - października czyje to święto?”

kształtowanie więzi ze społecznością przedszkolną i właściwych postaw wobec wszystkich pracowników przedszkola – rozumienie znaczenia ich pracy.

Jesień

„Poznajemy ważne symbole narodowe”

rozwijanie i pogłębianie zainteresowania swoim krajem – swoją ojczyzną, miejscem swojego urodzenia,

rozbudzanie szacunku do tradycji narodowych

Jesień

„Co wiem o Wojsku Polskim?”

kształtowanie postawy szacunku do służby żołnierskiej,

poznanie wartości kształtujących tożsamość

narodową,

rozwijanie ciekawości poznawczej.

Jesień

„Poznaję tradycyjne andrzejkowe

wróżby i zabawy”

kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych, zachęcanie do ich kontynuowania,

 zapoznanie dzieci z elementami obrzędowości ludowej – wróżbami andrzejkowymi.

Jesień

„Barbórka – dzień górnika”

kształtowanie wartości wynikających z pielęgnowania tradycji i obyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenie, związanych z regionem miejsca zamieszkania,

 umożliwienie kontaktu z żywą tradycją

Zima

„Czekamy na św. Mikołaja”

poznanie wartości wynikających z pielęgnowania tradycji i obyczajów,

 kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych,zachęcenie do ich kontynuowania.

Zima

„Poznajemy tradycję świąt Bożego Narodzenia”

poznanie wartości wynikających z pielęgnowania tradycji świąt Bożego Narodzenia w środowisku rodzinnym i regionie miejsca zamieszkania,

 poznanie symboli świąt Bożego Narodzenia

(choinka, bombki, strój Mikołaja, łańcuch choinkowy, pierniki),

wyrażanie szacunku do innych osób

Zima

Co to jest karnawał?”

poznanie wartości wynikających z pielęgnowania tradycji i obyczajów związanych z karnawałem,

kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych, zachęcenie do ich kontynuowania,

 stwarzanie okazji do wspólnych zabaw w grupie społecznej, jaką jest przedszkole

Zima

„ Czy praca listonosza jest ważna”

wyzwalanie ciekawości i zainteresowań poznawczych,

 poznanie znaczenia zawodu listonosza i Poczty Polskiej jako instytucji,

 poznanie zwyczajów związanych z wykonywaniem zawodu listonosza,

 kształtowanie umiejętności okazywania szacunku w stosunku do osób wykonujących określone zawody.

Zima

„ Moja babcia i mój dziadek”

poznanie i kultywowanie zwyczajów związanych z Dniem Babci i Dziadka,

 kształtowanie umiejętności okazywania szacunku, miłości i przywiązania do bliskich.

Zima

„ Co to jest Prima Aprilis”

poznanie wartości wynikających z pielęgnowania tradycji i obyczajów,

kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych, zachęcenie do ich kontynuowania,

 stwarzanie okazji do poznawania różnych sytuacji w życiu społecznym, które mogą być niemiłe

Wiosna

„Wiemy, jak dbać

o naszą planetę Ziemię”

kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę,

zapoznanie z problemem zanieczyszczenia

i ochrony środowiska przyrodniczego,

 rozwijanie aktywnych postaw wobec ochrony środowiska.

Wiosna

„Co to znaczy konstytucja?”

kształtowanie szacunku dla własnego państwa,

kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,

rozwijanie zainteresowania symbolami narodowymi,

 kształtowanie postaw patriotycznych

Wiosna

,,Muzyka Pana Fryderyka”

przybliżenie dzieciom wielkiego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina.

Wiosna

,,Wstrzymał słońce - ruszył ziemię”

Przybliżenie dzieciom sylwetki wielkiego, polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. Uświadomienie dzieciom teorii, że „Ziemia krąży wokół Słońca”,

Wiosna

,,Warszawa – stolica Polski”

zapoznanie z herbem i niektórymi zabytkami na podstawie legendy ,,Wars i Sawa”.

Wiosna

„ Co wiemy o swojej mamie”

poznanie i kultywowanie zwyczajów związanych z Dniem Matki,

kształtowanie umiejętności okazywania szacunku, miłości i przywiązania do bliskich.

Wiosna

„Wiem, jak dzieci świętują

Dzień Dziecka’

poznanie i kultywowanie zwyczajów związanych z Dniem Dziecka,

kształtowanie umiejętności okazywania szacunku w stosunku do siebie i kolegów.

Wiosna

„Co wiem o pracy policjanta

i o zasadach bezpieczeństwa?”

kształtowanie postawy zaufania i szacunku

do pracy policjanta,

wdrażanie dzieci do zachowania ostrożności

podczas poruszania się po drodze,

uświadomienie różnych niebezpieczeństw,

kształtowanie umiejętności radzenia sobie

w trudnych sytuacjach.

Lato

 

„Spędzam lato z moim tatą”

kształtowanie umiejętności społecznych (stosowanie form grzecznościowych wobec dorosłych),

wdrażanie do stosowania ustalonych rodzinnych

obyczajów związanych ze świętem ojca,

 utożsamianie się ze swoją rodziną

 

Lato

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie samodzielności dzieci

(kierunek polityki oświatowej państwa)

Rozwijanie umiejętności samoobsługowych jako warunek samodzielności:

– nauka mycia i wycierania rąk

– nauka ubierania i zdejmowania butów

– nauka ubierania i zdejmowania bluzek, getrów, itp.

– nauka zakładania i zapinania kurtki

– nauka posługiwania się nożem i widelcem

– inne …

 

nauczyciele

 

cały rok szkolny

 

 

 

Tworzenie sytuacji sprzyjających samodzielności:

– samodzielny dobór materiałów do wykonania zdania np. plastycznego

– stacje zadaniowe (na każdym stole inne zadanie – dziecko musi wykonać kolejno wszystkie zadania i zaznaczyć na planszy ich wykonanie)

– inne

 

nauczyciele

 

cały rok szkolny

 

 

 

Ustalenie dyżurów dzieci, obowiązków dyżurnego, sposobu wprowadzania i czasu trwania dyżuru w poszczególnych grupach oraz oznaczeń

 

nauczyciele

 

cały rok szkolny

 

 

 

Prace użyteczne, w tym na rzecz najbliższego otoczenia:

– systematyczne porządkowanie sali np. wycieranie kurzu, kompletowanie gier, klocków, układanie na półkach, itp.

– porządkowanie przydzielonego terenu przedszkolnego np. grabienie liści, zbieranie śmieci

– dbanie o rośliny w ogrodzie przedszkolnym

nauczyciele

 

cały rok szkolny

 

 

               

 

 

 

 

ROZWIJANIE MYŚLENIA TWÓRCZEGO

3 Latki

4 Latki

5 i 6 Latki

- Poznawanie swoich zdolności z zakresu myślenia twórczego
 – kreatywności.

- Rozbudzanie ciekawości poznawczej – myślenie pytajne.

- Kształtowanie umiejętności dostrzegania problemów, zadawania pytań.

- Kształtowanie umiejętności słuchania innych, wypowiadania swego zdania.

Wdrażanie do elaboracji (staranności, dokładności, dopracowywania szczegółów, ilości włożonej pracy w rozwiązanie zadania/problemu) – uczenie odpowiedzialności za wykonywaną pracę, dostrzegania wartości pracy innych.

Rozwijanie płynność, giętkości
i oryginalności

- Poznawanie swoich zdolności z zakresu myślenia twórczego
 – kreatywności.

- Rozbudzanie ciekawości poznawczej – myślenie pytajne.

- Kształtowanie umiejętności dostrzegania problemów, zadawania pytań.

- Kształtowanie umiejętności słuchania innych, wypowiadania swego zdania.

Wdrażanie do elaboracji (staranności, dokładności, dopracowywania szczegółów, ilości włożonej pracy w rozwiązanie zadania/problemu) – uczenie odpowiedzialności za wykonywaną pracę, dostrzegania wartości pracy innych.

Rozwijanie płynność, giętkości
i oryginalności myślenia

- Rozwijanie umiejętności dostrzegania problemów.
– Świadome próby podejmowania decyzji co do wykorzystywania wybranych heurystyk twórczych do rozwiązywania zadań
i problemów.

- Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków.

– Doskonalenie umiejętności stawiania pytań otwartych, problemowych.


– Rozwijanie myślenia transformacyjnego (eksploracje, kombinacje
i transformacje)..

– Doskonalenie umiejętność wykonywania poleceń, instrukcji, samodzielne stosowanie wiedzy do nowych rozwiązań.
– Kształtowanie odwagi
w myśleniu i działaniu, podejmowanie ryzyka
w działaniach i rozwiązaniach.

 

 

 

ROZWIJANIE UMIEJETNOŚCI KOMUNIKACYJNO – SPOŁECZNYCH:

Kształtowanie umiejętności słuchania innych i pracy zespołowej -  dostrzeganie zalet pracy w grupie.

Kształtowanie umiejętności wypowiadania się, obrony własnego zdania.

Kształtowanie umiejętności prezentacji pracy własnej.

Zachęcanie do samooceny i oceny koleżeńskiej.

 

Kształtowanie umiejętności zespołowego podejmowania decyzji.

Stymulowanie myślenia twórczego – wzajemne uczenie się, nauka dyskutowania, tolerancja dla odmiennych pomysłów.

Wykorzystywanie mocnych stron – zdolności twórczych poszczególnych członków zespołu do rozwiązywania problemów.

Doskonalenie umiejętności prezentacji pracy własnej i pracy zespołu.

Wdrażanie do samooceny i oceny koleżeńskiej.

 

Doskonalenie umiejętności wyboru najbardziej efektywnej prezentacji pracy własnej
i pracy zespołu.

Stymulowanie myślenia twórczego – wzajemne uczenie się, tolerancja dla odmiennych pomysłów i umiejętność dokonywania wyborów
w zakresie najlepszych rozwiązań.

Rozwijanie umiejętności indywidualnego i zespołowego podejmowania decyzji.

Doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i pracy zespołu – docenianie wartości pracy zespołowej.

Doskonalenie umiejętności adekwatnej samooceny i oceny koleżeńskiej.

 

WSPOMAGANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU DZIECKA

 

cel

 

zadanie

 

Osoba odpowiedzialna

 

Termin realizacji

 

 

 

 

Doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

(prawo oświatowe)

 

 

Prowadzenie obserwacji:

 • obserwacje wstępne; ustalenie wniosków do indywidualizacji pracy z dziećmi
 • obserwacje końcowe; analiza ilościowo-jakościowa w odniesieniu do dziecka i grupy
 • dokonanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

 

nauczyciele

i specjaliści

do 20.09.2018

do 20.04.2019

Ustalenie listy dzieci, które powinny być objęte pomocą p-p ; rodzaj pomocy, zajęcia indywidualne , grupowe, zespołowe

 

specjaliści

 

do 20.09

 

Opracowanie przez specjalistów i nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne IPET we współpracy z dyrektorem i rodzicami

 

dyrektor, specjaliści, nauczyciele

 

20 – 30.09.

 

Indywidualizacja oddziaływań podczas zajęć dydaktycznych i sytuacji edukacyjnych odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci

 

nauczyciele

 

od momentu stwierdzenia indywidualnych potrzeb i możliwości

 

Realizacja form pomocy p-p, zajęć terapeutycznych, rewalidacyjnych; dokumentowanie w odrębnych dziennikach

 

specjaliści

 

od 1.10. 2018

 

Analiza gotowości szkolnej

 

nauczyciele dzieci 6 letnich, wybranych 5l

 

do 20.04.2019

 

Przygotowanie informacji o gotowości szkolnej i przekazanie jej rodzicom

 

nauczyciele dzieci 6 l i 5l

 

do 30.04.2019

 

Ocena efektywności realizowanych form pomocy p-p, zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych

 

specjaliści

 

po każdym półroczu

 

Prowadzenie odrębnych teczek dla dzieci objętych wszystkimi formami pomocy p-p

 

specjaliści

 

od dnia objęcia poszczególnych dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną

 

 

 

 

Promowanie pracy przedszkola

 

1. Udział dzieci w konkursach

2. Występy dzieci w zaprzyjaźnionych placówkach

3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz promocji przedszkola

4. Organizowanie uroczystości przedszkolnych z udziałem gości

5. Organizowanie zajęć otwartych

6. Prezentowanie działań na stronie internetowej przedszkola i na Facebooku

6. Pisanie artykułów do Gazety Mikołowskiej

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

K. Janota

S. Rzepiak

A. Kowol

 

 

 

zgodnie z ustalonymi

terminami

Współpraca z rodzicami

i wspieranie rodziny

w wychowywaniu dzieci

(prawo oświatowe)

Zebrania z rodzicami :

 • prezentacja podstawy programowej, informacja o realizowanych programach
 • prezentacja ramowego rozkładu dnia
 • zapoznanie rodziców z ich uprawnieniami – statut
 • uzgodnienie systemu wartości
 • prezentacja metod wychowawczych systemów motywacyjnych, nagród i kar – ewentualne uzgodnienia
 • prezentacja grupowego planu współpracy z rodzicami
 • wybór reprezentantów do Rady Rodziców
 • zgody rodziców, upoważnienia
 • zajęcia dodatkowe

 

Spotkania Rady Rodziców z dyrektorem

 

Wywieszanie informacji dla rodziców o zadaniach realizowanych

w przedszkolu na tablicy ogłoszeń, na tablicach grup

 

Dokumentowanie współpracy z rodzicami:

 • Plan współpracy
 • listy obecności na zebraniach
 • Rejestr kontaktów z rodzicami
 • Protokoły z zebrań
 • Zgody rodziców
 • Upoważnieni

 

 

 

 

 

dyrektor, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

nauczyciele

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

5,6 września

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raz na 2 m-ce

 

cały rok szkolny

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

Organizacja wydarzeń przedszkolnych, tradycje

WRZESIEŃ

 1. Dzień przedszkolaka
 2. Dzień Chłopaka
 3. Konkurs fotograficzny „Ja i moje miasto”

20.09

28.09

PAŹDZIERNIK

 1. Dzień Kartofla – Festyn

 

 

 1. Dzień Edukacji Narodowej

 

 

 1. Wizyta Policjanta

05.10

 

 

12.10

LISTOPAD

 1. Dzień Zdrowego Jedzenia
 2. Święto Niepodległości

 

 1. Dzień Pluszowego Misia
 2. Andrzejki
 3. Pasowanie na przedszkolaka
 4. Jesienne spotkania z rodzicami
 • 08.11
 • 09.11

 

 • 23.11
 • 29.11

GRUDZIEŃ

 1. Konkurs plastyczny „dziecięce marzenia”

 

 1. Dzień Górnika

 

 

 1. Mikołaj

 

 

 1. Zbiórka na schroniska dla zwierząt

 

 1. Kiermasz Świąteczny

 

 1. Wigilia

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 15.12

 

 • 12-13.12

 

 • 21. 12

STYCZEŃ

 1. Dzień przytulania
 2. Dzień Babci i Dziadka
 3. Bal
 • 08.01
 • 21-22.01

LUTY

 1. Dzień dinozaura

 

 • 05.02

MARZEC

 1. Dzień Pierwszej pomocy
 2. Powitanie Wiosny
 3. Dzień lasu – wizyta leśniczego
 • 01.03
 • 21.03
 • 22.03

KWIECIEŃ

 1. Konkurs –pisanka
 2. Dzień Marchewki

 

 1. Dzień Ziemi
 2. Dzień Książki
 3. Symbole Narodowe
 • 08 -16.04
 • 09.04

 

 • 19.04
 • 23.04
 • 27.04

MAJ

 1. Dzień Niezapominajki
 2. Dzień Kosmosu – Kopernik
 3. Dzień Zdrowia
 4. Dzień Mamy i Taty
 • 15.05
 • 21.05
 • 23.05
 •  

CZERWIEC

 1. Dzień Dziecka
 2. Pożegnanie Starszaków
 • 31.05
 •  

 

Linki

  

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.