Wiewiorki2
Liski2
Misie2
Jezyki2
Skrzaty2
Sowki2
Zajaczki2

Przedszkole Nr 11 im. Leśnych Ludków - Mikołów

Przedszkole Nr 11
ul. M. Kownackiej 1
43-190 Mikołów

tel: 32 2262999

Strona główna

 • Zasady przyjęcia dziecka z Ukrainy do przedszkola publicznego

 •  

  Na jakich zasadach przedszkole publiczne może przyjąć dzieci z Ukrainy

  Zasady przyjmowania do przedszkola dzieci obcokrajowców są takie same, jak w przypadku dzieci posiadających obywatelstwo polskie. Przedszkole nie musi spełniać żadnych dodatkowych warunków.

  O przyjęciu decydują wolne miejsca

  Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych przedszkolach na warunkach dotyczących obywateli polskich (art. 165 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). Oznacza to, że w odniesieniu do dziecka z Ukrainy nie stosuje się żadnych odrębnych przepisów.

  Pamiętaj!!!

  Jedynym warunkiem przyjęcia do przedszkola dzieci obcokrajowców jest zatem posiadanie wolnych miejsc lub uzyskanie zgody organu prowadzącego na utworzenie dodatkowych oddziałów.

  Karta stałego pobytu lub obywatelstwo – nieobowiązkowe

  Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola wypełniają takie same dokumenty, jak rodzice dziecka posiadającego obywatelstwo polskie. Nie musi ono posiadać karty stałego pobytu czy zameldowania – rodzice podają nr dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania.

  Przedszkole publiczne, które przyjęło dziecko obcokrajowca otrzymuje dotację w wysokości takiej samej jak na dziecko polskie. Wynika to wprost z art. 165 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, który stanowi, że osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych przedszkolach na warunkach dotyczących obywateli polskich.

  Niezbędna pomoc psychologiczno-pedagogiczna

  Dzieci przybywające z zagranicy należy natomiast objąć pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ponieważ potrzeba objęcia tą pomocą wynika w szczególności m.in. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą (§ 2 pkt 12 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

  •  
   • Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie

   • Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół

    Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do publicznych szkół oraz 

    obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjmowanie do szkół odbywa się w ciągu całego

    roku szkolnego, a ustalenie klasy w której kontynuowana jest nauka odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej

    za granicą. W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły – publiczna szkoła podstawowa, w rejonie

    której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy przyjmuje z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, w miarę

    posiadania wolnych miejsc. Rodzice dziecka z zagranicy, którzy nie mogą znaleźć szkoły posiadającej wolne miejsca w danej klasie,

    mogą zwrócić się do organu prowadzącego szkoły (np. wydziału edukacji gminy lub powiatu) z prośbą o wskazanie szkoły posiadającej

    wolne miejsca.

    Ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku

    oświadczenia rodziców o sumie lat nauki za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na

    język polski.

    Ponadto rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora o przyjęcie do niższej klasy niż wynika to z sumy ukończonych

    lat nauki szkolnej, np. ze względu na wiek dziecka.

    Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy uregulowane jest na poziomie ustawowym. Prawna podstawa pobytu ucznia na

    terenie Polski (np. zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego

    Unii Europejskiej, zgoda na pobyt ze względów humanitarnych albo uzyskanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej) nie ma

    znaczenia dla możliwości przyjęcia do publicznej szkoły i możliwych form wspomagania nauki.

    Wsparcie nauki uczniów z zagranicy

    Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole, mogą:

    • uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego,

    • realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, w którym proces nauczania jest dostosowany do potrzeb i

    możliwości edukacyjnych uczniów,

    • korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela,

    • korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ

    prowadzący szkołę.

    Decyzję o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

     

    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

    Uczniowie cudzoziemscy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym. Pomoc

    polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości

    psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia.

    Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor.

     

    Informacja o przyjeciu do szkoly dziecka z ukriany.pdf


Projekcie "STEP BY STEP MAŁYMI KROKAMI KU WIEDZY"

Pracownice Naszego przedszkola: Pani Dyrektor Katarzyna Janota, Agnieszka Kosmela oraz Patrycja Chechelska, wzięły udział w projekcie "STEP BY STEP MAŁYMI KROKAMI KU WIEDZY", współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu PO WER (Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej). Przez 2 tygodnie (w czasie ferii zimowych) w ETI Executive Training Institute na Malcie, Nasze Panie, podnosiły poziom umiejętności praktycznego posługiwania się językiem angielskim oraz poszerzyły sieci kontaktów zawodowych, co stworza idealne warunki do rozwoju nowych działań edukacyjnych w naszym przedszkolu w przyszłości.

275647035_4715171281945674_7970910577497593752_n
275667827_4715171675278968_8473710303351726136_n
275752549_4715173761945426_6834056333061249100_n
275758843_4715173301945472_3646194657779215080_n
275776992_4715174118612057_681571814925106073_n
275786623_4715174068612062_2294105715869440374_n
275840299_4715173241945478_911974644245841323_n
275840627_4715173458612123_2193296679263452842_n
275843462_4715172938612175_6168965962390684669_n
275843947_4715173385278797_150553639564154249_n

DRODZY RODZICE !

Rekrutacja do Przedszkola nr 11 im. Leśnych Ludków na rok szkolny 2022/2023

rozpocznie się 3 lutego 2022 r. (czwartek) o godzinie 11.00

będzie trwała do 18 lutego 2022 r. do godziny 23.45

i będzie odbywała się drogą elektroniczną za pośrednictwem niniejszej strony:

https://przedszkola-mikolow.nabory.pl/

Pierwszego logowania do strony będzie można dokonać dopiero  

   w dniu rozpoczęcia rekrutacji, czyli 3 lutego 2022r. o godzinie 11.00.

 

Po wypełnieniu wniosku za pośrednictwem tej strony należy:

 • zatwierdzić wniosek w systemie,

 • wydrukować,

 • podpisać przez oboje uprawnionych rodziców/opiekunów prawnych,

 • złożyć wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru w zaklejonej i podpisanej kopercie.

 

Jeśli dziecko uczęszcza już do przedszkola, wówczas nie musi brać udziału w rekrutacji.

Wystarczy, że rodzice/opiekunowie prawni złożą pisemną deklarację woli kontynuowania w przedszkolu.

Termin na złożenie deklaracji kontynuacji: od 24.01.2022 r. do 02.02. 2022 r.

Deklaracje kontynuacji będą rozdawane (bądź można pobrać poniżej) i zbierane przez Panie Wychowawczynie.

DO POBRANIA:

REGULAMIN REKRUTACJI P11 MIKOŁÓW - POBIERZ TUTAJ

DEKLARACJA KONTYNUACJI - POBIERZ TUTAJ

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU 2022 - POBIERZ TUTAJ

KRYTERIA REKRUTACJI 2022 - 2023 - POBIERZ TUTAJ

ZARZADZENIE BURMISTRZA REKRUTACJA - POBIERZ TUTAJ


 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA NR 11

Przedszkole nr 11 im. Leśnych Ludków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie... 

Czytaj dalej...


 


 

Informujemy, że nasza placówka bierze udział w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (projekt projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej))

Tytuł projektu: Step by step - małymi krokami ku wiedzy

Beneficjent: Konsorcjum w którego skład wchodzą: Gmina Mikołów oraz SP1, SP3, SP8, SP12, P1, P2, P3, P5, P11

Okres realizacji: 01.10.2020-30.09.2022

Projekt skierowany jest do 44 nauczycieli z 4 mikołowskich szkół podstawowych oraz 5 przedszkoli. Nauczyciele wezmą udział w 2-tygodniowych zagranicznych szkoleniach metodyczno-językowych, co przełoży się na podniesienie jakości nauczania w szkołach i przedszkolach.

 


 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA OD 1.09.2020

POBIERZ TUTAJ

Linki

  

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.