liski
wiewiórki
jeżyki
zajączki
misie
skrzaty1
sówki

Przedszkole Nr 11 im. Leśnych Ludków - Mikołów

Przedszkole Nr 11
ul. M. Kownackiej 1
43-190 Mikołów

tel: 32 2262999

Deklaracja dostępności

Przedszkole Nr 11 w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://p11.przedszkola.net.pl/.

 

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-09-21.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Janota, sekretariat@p11.mikolow.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2262999. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna oddział w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10

 1. Przedszkole posiada wspólne z miejskim żłobkiem wejścia do budynku na klatkę schodową oraz osobne wejście do pomieszczeń przedszkola.

 2. Przedszkole znajduje się na 2 piętrze, klatka schodowa jest dzielona z miejskim żłobkiem (do 1 piętra). Posiada osobne wejście do przedszkola, ma wydzieloną część piętra od szkoły, własny korytarz z wejściami do pomieszczeń dydaktycznych, socjalnych oraz łazienek.

 3. Przedszkole korzysta z parkingu szkolnego.

 4. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Dostępność architektoniczna oddział w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5

 1. Przedszkole posiada osobne wejścia do budynku szkoły.

 2. Przedszkole znajduje się na parterze, korytarzem łączy się z ze szkołą.

 3. Przedszkole korzysta z parkingu szkolnego.

 4. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Linki


× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.